ตั้งเชี่ยงฮง

142/8 ถ. อินทรพิทักษ์ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพ 10600

image