ข้าวหอม

ตลาดสระครก ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

image